top of page

כללי
1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים לבית והוא בבעלות פרט טי. אל. וי בע"מ ומנוהל על ידה.
2. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 054-9596830 או במייל 
info@prat-tlv.com 
3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או הלקוח המזמין דרך האתר.
4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר  ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים.
8. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
9. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
10. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס  אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
12. הנהלת האתר רשאית להציג מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
14. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
15. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
16. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים בסייל, אלא אם כן צוין אחרת בהנחיות המבצע. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.
17. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק מבצעי בזק (Flash Sale) - מבצעים הנותנים הטבה כלשהי ומוגבלים למס' שעות בודדות, תוך תקשור ממוקד באתר ומחוצה לו.
18. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
19. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה,  הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
20. בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal במהירות. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PayPal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק  לאחר קבלת אישור מ-PayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של האתר.
21. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן , צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ההזמנה תאושר למזמין רק לאחר שינתן אישור לביצוע העסקה על ידי חברת האשראי , פרטי המזמין נמסרו במלואם כולל כתובת מלאה וטלפון נייד ,המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי וכתובת למשלוח נמצאת בטווח החלוקה של הספק.
22. במידה ובוצעה הזמנה דרך האתר ומוצר או מספר מוצרים אזל מהמלאי , הספק מתחייב להודיע למזמין באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית על חוסר בפריט ושומרת לעצמה את הזכות להציע מוצר חלופי . במידה ומזמין יאשר את השינוי וההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית ההזמנה תבוצע. במידה ולא , תבוטל ההזמנה.
23. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את הספק.
24. במקרה שהעסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי יהווה הדבר ראייה לביטול העסקה על ידי הספק. במידה וירצה המזמין להשלים את ההזמנה, יהיה עליו ליצור קשר עם הספק תוך 2 ימי עסקים ובאחריותו בלבד לפנות אל חברת האשראי או אל הבנק על מנת לדאוג למסגרת האשראי המתאימה . גם כאן חידוש ההזמנה ושליחתה יהיה מותנה באישור מחדש של חברת האשראי.
רק רישום במחשבי האתר וקבלת הודעת דואר אלקטרוני ע”י המזמין הכוללת את פרטי ההזמנה ( מספר הזמנה , פרטי הגולש ופירוט המוצרים שרכש ) יהוו ראיה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע”י המזמין. במידה ותוך 48 שעות מביצוע ההזמנה לא תתקבל הודעה כאמור , על המשתמש לפנות טלפונית לחברה ולברר את הנושא.

סודיות ופרטיות
החברה נוקטת באמצעי אבטחה וזהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות ואבטחת המידע הנמסר לה. החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע שמסר המזמין דרך האתר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א 1981) ולא לעשות כל שימוש במידע ולא להעבירו לגורם אחר, ללא אישור המזמין אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לעובדי חברה מורשים על מנת להשלים את ההזמנה ולצורך מתן שירות למזמין. במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון , הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר , שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו ככל שמידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.
על ידי מילוי פרטים אישיים הנדרשים בעת ביצוע ההזמנה מצהיר המשתמש שהפרטים הנמסרים לחבר דרך האתר נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו.
החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמשים באתר דואר אלקטרוני בדבר מבצעים , מוצרים חדשים וכיו”ב, אלא אם יודיע המשתמש בכתב כי אינו מעוניין.
כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות צילומים , גרפיקה , טקסט, סימנים מסחריים , סמלי לוגו הינם בבעלות בלעדית של האתר והחברה. אין להעתיק , לשכפל , להפיץ , לתרגם, לפרסם או להשתמש בכל דרך בתכנים המוצגים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב.
כל המוצרים והתכנים המוצגים באתר כפופים לזכויות יוצרים על פי חוק.

          אספקה ומשלוח

          1.    אספקת המוצרים המוזמנים ללקוח תתבצע באחד האופנים הבאים:

           -    איסוף עצמי מחנות הקונספט Prat Living  - בתיאום מראש בלבד, לאחר הודעת החנות כי המוצר זמין לאיסוף, 2-4 ימי עסקים.
           -    משלוח לבית הלקוח בתשלום - לחבילות במשקל של עד 7 ק"ג לא כולל פריטים בעלי שבירות גבוהה וכפי שמצויין פר מוצר בחנות האונליין.
          -    משלוח לחבילות מעל 7 ק"ג יתאפשר בחלק מהמקרים, בתיאום ותמחור מיוחד מראש לפי מרחק ומשקל.

          2.    אספקת מוצרים הנעשית באמצעות חברת משלוחים תהיה בהתאם לתקנון ותנאי האספקה של חברת המשלוחים ותחייב את המזמין.

          3.    הספק לא יהיה אחראי לכל עיכוב באספקה ו/או נזק שייגרם למוצר בזמן אספקתו ללקוח  שנגרם כתוצאה מכוח עליון, שביתה, מגיפה ו/או אירועים שאינם בשליטתו.
          4.    על המזמין לעדכן מיידית את הספק במידה והמוצר שהזמין לא סופק בתקופת האספקה המצוינת באתר. החזר כספי בגין אותו מוצר יתאפשר בהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ובדיקת נכונות התלונה ובמידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין לאספקת המוצר מעבר לתקופת האספקה.

          החלפות והחזרות
          1. ניתן לבטל הזמנה שבוצעה דרך האתר ע”י הודעה טלפונית כל עוד המוצרים לא נשלחו.
          2. החזרה והחלפה של מוצר תתבצע תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר לבית הלקוח וכל עוד לא נעשה במוצר שימוש והוא שלם וללא נזק ו/או פגם ובאריזתו המקורית. החזרת המוצר לספק תתבצע באחריות המזמין ועל חשבנו תוך תיאום עם הספק. לא ניתן לבצע החזרה או החלפה של פריטים שנרכשו מתצוגה/ הזמנה.
          3. ניתן להחזיר את המוצר ע”י משלוח או הגעה לחנות בכתובת – החשמל 4 , ת"א.
          4. הערך שיינתן עבור המוצר שהוחזר יהיה הערך שבו נקנה בפועל לאחר הנחה באם ניתנה במועד הרכישה ללא זיכוי על דמי המשלוח ששולמו ובניכוי 5% עמלת ביטול וסליקה של כרטיס האשראי שחויב בעסקה. 
          5. זיכוי כרטיס האשראי יתבצע תוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים לחברה. 
          6. לא תתאפשר החלפה או החזרה על פריטים שנרכשו מתצוגה כמות שהם - as is אשר רכישתם היא סופית. כמו גם פריטים בהזמנה מיוחדת, בהתאם לחוק הגנת הצרכן. 
          7. בכל עניין הקשור במשלוחים/ החלפות או החזרות ניתן לפנות אלינו במייל או ליצור איתנו קשר טלפוני בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00 054-9596830

bottom of page